Globalization concept

वाइडब्यान्ड ट्रान्सीभरहरू, रिसीभरहरू, ट्रान्समिटरहरू