Globalization concept

वास्तविक-समय घडीहरू (RTCs) र टाइमरहरू