Globalization concept

क्यान र लिन ट्रान्ससिभर र एसबीसीहरू