Globalization concept

आदर्श डायोड/ORing नियन्त्रकहरू