Globalization concept

I2C स्तर शिफ्टर, बफर र हबहरू